สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
การอบรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์(e-Smart Surveillance)
        ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์(e-Smart Surveillance) การดำเนินงานของ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และผู้ดูแลระบบ เพื่อแนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลที่โครงการได้พัฒนาขึ้น โดยกำหนดจัดการอบรม ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4215 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556  เวลา 15:32:24 น. ]   
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)