สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
แบบฟอร์ม กคร.1-6 ฉบับปรับปรุง มกราคม 2559
     แบบฟอร์ม กคร.1-6 ในรูปแบบเอกสาร มีการปรับแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับการรายงานลงในระบบ e-Smart Surveillance มากขึ้น อ่านต่อ...
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังปรับปรุงข้อมูล การรายงานโรคระบาดสัตว์ โรคปากและเท้าเปื่อย ปี 2556-2557
     โดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลในเอกสารรายงานโรค (กคร.) มาเพิ่มเติมในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลการรายงายโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน อ่านต่อ...
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในระบบ e-Smartsurveillance
     สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กำหนดการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้านการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ต่อไป ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อ่านต่อ...
ฝึกอบรม DHHU
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม อ่านต่อ...
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2557
     ทั้งนี้ สามารถ Download ข้อมูลโครงการได้ที่ http://esmartsur.net/Download.aspx อ่านต่อ...
การอบรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์(e-Smart Surveillance)
     อ่านต่อ...
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)